پاسخ جنتی به روحانی؛ دعوایی قدیمی با ریشه‌هایی در صدر اسلام