راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی پانزده)