تاریخ و راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ - پاره ی شانزدهم