درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ - پاره ی هفدهم

De mänskliga Rättigheternas Väg – genom historia och litteratur, Ove Bring

اقتباس و پژوهش: آراز فنی

 

در مقاله ی پیشین گفتمان مبارزه بر علیه شکنجه و تکامل نظریات مختلف در این مورد را بررسی کردم. نوشتم که اعدام و شکنجه پدیده ی بسیار کریه اجتماعی سیاسی بود/هست که بصورت قانونی و با تفسیرهای شخصی فروانروایان و عناصر قدرت برای حفظ  قدرت درحوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی و اقتصادی؛ به اجرا گذاشته می شد. اعدام و شکنجه به عنوان کیفر در تمامی قوانین به اصطلاح جوامع متمدن دنیا/اروپائی وجود داشت که با تصویب مراکز قانونی توسط مجریان قانون اجرا می شد. مقاله پیشین تمرکزش روی شکنجه و منع شکنجه دور می زد. در این مقاله به توضیح اعدام و مبارزه با اعدام خواهم پرداخت. برای تکمیل مقاله اعدام در ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به توضیح می دانم که این مقاله قبلن در نشریه ی "گزارش حقوق بشر در ایران" چاپ شده است.

 

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی پانزده)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم – هگل

از پرفسور اووه برینگ (Professor Ove Bring)

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
17/07/06

 

عصر روشنگری و آزادی بیان

آزادی بیان و اندیشه

در مقاله ی پیشین به بررسی نظریات پاره ائی از فیلسوفان و نظریه پردازان عصر روشنگری در رابطه با سیاست و حقوق بشر پرداختم. همچنین کوتاه به نظریات جان لاک در رابطه با ضرورت وجود تلرانس/بردباری در برخورد با دگراندیشان و پیروان مذاهب گوناگون اشاره ائی داشتم. آزادی و آزادی اندیشه و بیان محور نوشته های این فیلسوفان بود. پاره ایئ آنرا در گرو تصویب قوانین و تبعیت از آن می دانستند و دیگرانی که به آزادی افراد تاکید داشتند.

ادامه مطلب...

تاریخ و راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ - پاره ی شانزدهم

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

Professor Ove Bring : نویسنده

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی


در مقاله ی پیشین مطالبی در باره ی مفهوم و معنی آزادی ارایه شد. سپس روایتهائی از انقلابهای سیاسی در اروپا را معرفی کردم. نقدی در رابطه با آزادی بی ق

ید و شرط داشتم و به امکانات و محدودیتهای جوامع انسانی در این مورد برخورد کردم. از نوشته های روسو برای توضیح این منظور استفاده شد. در این بخش به توضیح یک پدیده ی ضد انسانی در حقوق و مجازات و توضیح تکامل سیاسی و اجتماعی این پدیده خواهم پرداخت. شکنجه همیشه بعنوان یک شکلی از مجازات عمل کرده نه ابزاری برای کسب حقیقت! پژوهشهای گوناگون نشان داده است که درد و آزار فیزیکی و روحی معمولن به بیان حقیقت منتهی نشده است.

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی چهاردهم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

(از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ یاد نگرفته ایم – هگل)

نویسنده: پروفسور پرفسور اووه برینگ

 

Professor Ove Bring

 

 

اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

 

با نوشتن 13 مقاله ی کوتاه تاریخ 2000 ساله تکامل اندیشه سیاسی و نظریه های عمده در تحلیل تمدنهای باستانی و قرون وسطی در رابطه با تکامل موسسات اجتماعی، تفکر انسانی، حقوق و شرایط زندگی مردم را توضیح دادم. روایت ما از 600 سال قبل از میلاد تا مقطع رنسانس را در بر گرفته و یک پروسه ی طولانی را در مدت کوتاهی پشت سر گذاشتیم. طبیعتن این نوشته ها تنها به رئوس مطالب پرداخته و در بهترین شرایط تنها می توانستند به معرفی و بررسی حوادث مهم   - آنهم از نظر مولف و من پرداخته باشند. برای یک بررسی و آنالیز کامل از روند تکامل تاریخ حقوق و حقوق بشر حتمن به یک گروه متخصص، بزرگ و سالها پژوهش متمادی نیاز هست. 

 

ادامه مطلب...