مطالبی که در این بخش سایت منتشر خواهیم کرد با ترجمه ی مقالاتی از یک کتاب مشهور که حدود هفت سال پیش با عنوان: Small Acts of Resistance, How Courage, Tenacity and Ingenuity can change the world و توسط دو نویسنده به نامهای استیو کراوشاو و جان جکسون جمع آوری و یا به رشته ی تحریر در آمده است. واسلاو هاول اولین رئیس جمهور چک اسلواکی که بعدن به دو کشور مستقل چک و اسلواک تبدیل شد مقدمه ائی بر کتاب نوشته است که در اولین متن این حوزه ترجمه شده است. هدف از ترجمه ی کتاب و این قسمت از سلسله مقاله ها انعکاس کنشهای موفق صلح آمیز و بدون خشونت خواهد بود. آنچه که اهمیت دارد انعکاس کنشهای زنده و امروزی از کشور ما خواهد بود. ما امیدواریم که افراد و نهادهائی که با کنشهای ... در این قسمت هم نقش سایر موسسات اجتماعی مورد مداقه و توجه خواهند بود. پروسه ی تکامل سیاستهای ضد مردمی در منطقه و جهان بخشی از مطالبه این حوزه را پر خواهد کرد. می دانیم که در طول دو دهه ی اخیر، سیستمهای سیاسی و اقتصادی جهان تغییرات بسیار جدی داشت. با فروپاشی بلوک شرق و سیستم سوسیالیسم واقعن موجود، و با پذیرش نظام اقتصادی کاپیتالیستی در چین عملن امپراطوری سرمایه بر جهان حکمروائی می کند. تعدادی از این کنشها در کشورهای سوسیالیستی سابق اتفاق افتاده و بقییه در کشورهای اقتدارگرای نظامی در آمریکای لاتین، افریقا و یا آسیا. ما تا آنجا که ممکن است سعی خواهیم کرد که با انتخاب کنشهای مختلف از مناطق مختلف، طیف گسترده ی مقاومت و اعتراض بر علیه دیکتاتوری و اعمال خشونت دولتها که ضد حقوق بشری و غیر دموکراتیک عمل می کنند را انعکاس دهیم. ما همچنین سعی خواهیم کرد که تا حد امکان به متنها وفادار و در عین حال بیطرف ایدئولوژیک باشیم. میدانیم که بیطرفی کامل امکان پذیر نیست ولی پرنسیبهای حقوق بشری که طرفدار آزادیهای گوناگون احتماعی برای گروههای سیاسی، مذهبی، ملی/قومی، زنان و دگرباشان جنسی هست، پرنسیبهای کاری و فکری ما هم خواهد بود. ما معتقد هستیم که همه ی انسانها به این و یا آن شکل احتیاح به کمک دارند و 100% و کامل نیستند. لذا توانخواهان فعلن در این کاته گوریها نیستند ولی در صورت وجود کنشهای مشخص توسط این گروهها، بی شک آنها را نیز بازتاب خواهیم داد.


 

نافرمانی مدنی و کنشهای موفقمترجم: تئومان
مطالبی که در این بخش سایت منتشر خواهیم کرد با ترجمه ی مقالاتی از یک کتاب مشهور که حدود هفت سال پیش با عنوان
Small Acts of Resistance, How Courage, Tenacity and Ingenuity can change the world
توسط دو نویسنده به نامهای استیو کراوشاو و جان جکسون جمع آوری و یا به رشته ی تحریر در آمده، همراه خواهد بود. واسلاو هاول اولین رئیس جمهور چک اسلواکی که بعدن به دو کشور مستقل چک و اسلواک تبدیل شد مقدمه ائی بر کتاب نوشته که در اینجا ترجمه ی آن را بعنوان مقدمه ی این حوزه ی کاری می آوریم. هدف از ترجمه ی کتاب و این قسمت از سلسله مقاله ها انعکاس کنشهای موفق صلح آمیز و بدون خشونت خواهد بود.

ادامه مطلب...