Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Home Om oss

Om oss

Forum för Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Iran (MRDI) är en partipolitiskt och religiöst obunden frivillig organisation, som arbetar enligt FN : S allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och även andra internationella normer för mänskliga rättigheter. Syftet med föreningen är att stödja individer och olika folkgruppers mänskliga fri- och rättigheter i Iran, avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran på ett noggrant, snabbt och outtröttligt sätt.

STADGAR

Forum för Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Iran-

Aktivt i Göteborg

Senast reviderad på forumets årsmöte 07.02.2009

Inledning

Som resultat av den negativa attityden hos makthavarna i Islamiska Republiken Iran mot Mänskliga Rättigheter, har förföljelser, förtryck, arresteringar, avrättningar och övriga former av brott mot mänskligheten, blivit dagligt förekommande företeelser i Iran. Denna process överstiger mänskligheten vilket gör att vi som medmänniskor måste reagera och bemöta detta.

Vi tror på människors lika värde, och kräver att alla bör behandlas lika. Detta ser vi som grunden till demokrati och välfärd.

Syfte med organisationen är att, som en demokratisk förening, förena alla aktivister, oavsett deras kön eller politiska, religiösa och etniska tillhörigheter. Människor som värnar om mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. Vi är angelägna om att samarbeta även med andra likasinnade organisationer och föreningar.

Moment 1:

Definition och målsättning!
Forum för Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Iran(”Forum”), är en demokratisk, partipolitiskt oberoende och icke statlig förening, som tror på Mänskliga Rättigheter.

Målsättningar är att främja kunskap och åsiktsbildande om Mänskliga rättigheter samt sträva efter att kämpa för upprätthållande av mänskliga rättigheter i Iran och stödja folk i deras kamp.

Vision!

För att uppnå organisationens syfte används olika medel, bl. a:

Kontakt med demokratiska/ mänskliga rättigheters föreningar och organisationer både i Iran och international.

Seminarium, intervjuer, publiceringar, demonstrationer och andra protestaktioner.

Skapa nätverk.

Moment 2:

Medlemskap!

Alla som har intresse kan ansöka om medlemskap genom styrelsen.
Medlemskapens villkor:
- att ansluta sig till Forumets stadgar.
- att betala avgift för medlemskap
- att vara aktiv och verksam inom en av Forumets arbetsgrupper och förstärka Forumets nätverk i och utanför Iran.

- medlemmar har rätt att välja och bli valda till dem olika instanser inom Forumet.

-medlemmar har rätt att få information och redovisning om Forumets aktiviteter respektive ekonomiska läge samt att lämna synpunkter, förslag och klagomål till styrelsen.

- medlem kan bli avstängd från Forumet om denne har gått emot Forumets grund värderingar. I sådant fall skall 2/3 av styrelsen rösta för avstängning, samt påföljande årsmöte accepterar styrelsens beslut. Då avstängningen träder i kraft.

Moment 3:

Forumets struktur och dess organ!

Årsmöte är högsta beslutande organ som hålls en gång per år och dess uppgift/ansvar är att:

  • granska och undersöka styrelsens och revisorenas årsliga rapport.
  • godkännande eller ändringar av Forumets stadgar.
  • utvärdering och beslut om Forumets riktlinje och dess verkställande.
  • godkännande av versamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet.
  • godkännande av medlemskapens avgift.
  • val av styrelsen, revisorer samt valberedning( 1gg/2 år).

 

Årsmötet skall sammankallas minst en månad i förväg.

Till årsmötet skall bifogas plats, datum, tid och förslag till dagordning.

Årsmötet är beslutmässig om 51% av medlemmar är närvarande.

Godkännande eller ändring av stadgar kräver 2/3 majoritet och övriga förslag kräver 51% av majoriteten.

Motioner och förslag skall skickas minst 10 dagar innan mötet.

Om årsmöten inte blir beslutmässig så måste det inom 3 veckor kallas till ett nytt årsmöte. Detta års möte blir beslutmässigt med en enkel majoritet. Ändring av stadgar kräver 2/3 majoritet och de övriga förslag en enkel majoritet.

Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare.

1.Notis: de personer skall väljas bland deltagarna och inte styrelsemedlemmar.

2. Protokollet skall godkännas av ordförande, sekreterare samt justerarna.

Extra möte kan ha kallats mellan 2 årsmöte om 2 av styrelsemedlemmar och 2 revisorer eller med tillkommande av en skriftlig begäran från 1/5 av forumets medlemmar begärs.

OBS: Denna mötesuppgift är genomförande av förslag/ begäran som framkommit .

Kallelse till extra möte skall ske som vanligt årsmöte.

Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet utav aktiva medlemmar som har jobbat med Forum minst 6 månader på mandatperiod 2 år. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2-4 ersättare.

styrelsen väljer sin ordförande samt andra ansvarsområdenas ledamot i sin första sittning.

Styrelse består av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt andra ledamot som har ansvar för olika Forumets aktiviteter.

Styrelsens ansvar:

Styrelsen informerar på medlemsmöten om verksamheten.
- Styrelsen leder och är ansvarig för all verksamhet mellan 2 årsmöten.
- Styrelsen är beslutmässig med enkel majoritet. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.
- Suppleanter ersätter avgående ordinarie medlemmar
1.Ordföranden:

Leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Ordförande är ansvarig för mötena samt är Forumets språkrör utåt .

2. Sekreterare:

Är ansvarig för kallelse till möten, protokoll, arkiv.

3. Kassör:

Är ansvarig för Forumets ekonomi och det berörda ansvars område i samråd med Ordförande.

4. Revisor:

Forumet har 2 revisorer som är valda på årsmötet. Revisorerna kan inte vara styrelsens medlem under sitt mandat. Revisorer skall granska styrelsens arbete och se till att överensstämmer med dess målsättning och stadgar, granska de löpande räkenskaperna med protokoll och andra handlingar som berör föreningens verksamhet. Upprätta revisionsberättelse, föreslå tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen och granska bokföringen intill tiden för årsmötet.

5. valberedningen:

3 medlemmar som är valda på årsmöte på 2 mandat år.

Följa styrelsens arbete under verksamhetsåret och föreslå kandidater till styrelsen samt de funktionärer som styrelsen har gett uppdrag åt valberedningen att rekrytera. Tar upp medlemsförslag till nya ledamöter och funktionärer.

Moment 4:

Ekonomiska resurser:

Medlemsavgift som fastställs på årsmöte. Bidrag, försäljning och gåvor.

Moment 5:

Upplösning:

Kan beslutas av årsmöte med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. Forumets tillgångar tillfaller ett eller flera organisationer som bestämds i årsmötet efter granskning.

Moment 6:

Ändring och tillägg av stadgar fastställdes 7/2-09.

Förkortad översättning av Forumets stadgar

Göteborg 2010-06-10

STADGAR

Forum för Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Iran-

Aktivt i Göteborg

Senast reviderad på forumets årsmöte 07.02.2009

Inledning

Som resultat av den negativa attityden hos makthavarna i Islamiska Republiken Iran mot mänskliga rättigheter, har förföljelser, förtryck, arresteringar, avrättningar och övriga former av brott mot mänskligheten, blivit dagligt förekommande företeelser i Iran. Vi som medmänniskor kan inte bevittna detta, men låta bli att reagera.

Vi tror på människors unika och olika värde, och kräver att alla bör behandlas på lika basis. Detta ser vi som grunden till demokrati och välfärd.

Vi har till syfte att, som en demokratisk förening, samla alla aktivister, oavsett kön eller politiska, religiösa och etniska tillhörigheter. Alla som värnar om mänskliga rättigheter och demokrati i Iran. I denna väg är vi angelägna att samarbeta även med andra likasinnade organisationer och föreningar.

Moment 1:

Definition och målsättning.
Forum för Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Iran (hädanefter ”Forum”), är en demokratisk, partipolitiskt oberoende och icke statlig förening, som tror på mänskliga rättigheter.

Våra målsättningar är å ena sidan att studera, propagera och presentera mänskliga rättigheter, å andra sidan sträva efter att dessa rättigheter blir respekterade och gällande i Iran, samt även stödja demokratirörelsen i landet.

Hur vi arbetar.

För att uppnå ovannämnda syften, använder sig ”Forum” av alla möjliga lagliga och fredliga medel som seminarier, intervjuer, publiceringar, demonstrationer och andra protestaktioner. Vi arbetar även genom våra kontakter i andra delar av världen, däribland i Iran.

Moment 2:

Medlemskap.

Alla som har ett intresse inom frågan kan ansöka om medlemskap genom styrelsen.

Medlemskapsvillkor:
- att ansluta sig till Forumets stadgar.
- att betala avgift för medlemskap
- att vara aktiv och verksam inom en av Forumets arbetsgrupper och förstärka Forumets nätverk i och utanför Iran.

- medlemmar har rätt att välja och bli valda till dem olika instanser inom Forumet.

-medlemmar har rätt att få information och redovisning om Forumets aktiviteter respektive ekonomiska läge samt att lämna synpunkter,förslag och klagomål till styrelsen.

- medlem kan bli avstängd från Forumet om denne har gått emot Forumets grundvärderingar. I sådant fall skall 2/3 av styrelsen rösta för avstängning,samt påföljande årsmöte accepterar styrelsens beslut. Först då träder avstängningen i kraft.

Moment 3:

Forumets struktur och dess organ.

Årsmöte är högsta beslutande organ som hålls en gång per år och dess uppgift/ansvar är att:

granska och undersöka styrelsens och revisorernas årliga rapport.

godkännande eller ändringar av Forumets stadgar.

utvärdering och beslut om Forumets riktlinje och dess verkställande.

godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt beviljande av ansvarsfrihet.

godkännandet av medlemsavgift.

val av styrelsen, revisorer samt valberedning (1gg/2 år).

Årsmötet skall sammankallas minst en månad i förväg.

Till årsmötet skall bifogas plats, datum, tid och förslag till dagordning.

Årsmötet är beslutmässigt om 51% av medlemmar är närvarande.

Godkännande eller ändring av stadgar kräver två tredjedelars (2/3) majoritet och övriga förslag kräver 51% av majoriteten.

Motioner och förslag skall skickas minst 10 dagar innan mötet.

Om årsmöten inte blir beslutmässig så måste det inom tre veckor kallas till ett nytt årsmöte. Detta årsmöte blir beslutmässig med en enkel majoritet. Ändring av stadgar kräver två tredjedelars (2/3) majoritet och de övriga förslag en enkel majoritet.

Val av mötets ordförande, sekreterare för mötet jämte två justeringsmän och rösträknare.

1.Notis: de personer skall väljas bland deltagarna och inte styrelsemedlemmar.

2. Protokolet skall godkännas av ordförande,sekreterare samt justerarna.

Extra möte kan kallas mellen två årsmöte om två av styrelsemedlemmar och två revisorer eller med tillkommande av en skriftlig begäran från en femtedel (1/5) av forumets medlemmar begärs.

OBS: detta mötesuppgift är genomförande av föslag/begäran som framkommit .

Kallelse till extra möte skall ske som vanligt årsmöte.

Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet utav aktiva medlemmar som har jobbat med Forum minst sex månader på mandatperioden två år. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två-fyra suppleanter.

Styrelsen väljer sin ordförande samt andra ansvarsområdernasledamöert i sin första sittning.

Styrelse består av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt andra ledamöt som har ansvar för olika Forumets aktiviteter.

Styrelsens ansvar:

- Styrelsen informerar på medlemsmöten om verksamheten.
- Styrelsen leder och är ansvarig för all verksamhet mellan ett årsmöten.
- Styrelsen är beslutmässig med enkel majoritet.
- Suppleanter ersätter avgående ordinarie medlemmar
- Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
- Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.

 
logo_hrd.jpg